aktualnosci

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny
oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie informuję, że:

Administratorem Pana/ Pani Danych Osobowych jest:
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą ul. Powstańców 12,
05-200 Wołomin.

Inspektor Ochrony Danych:
iod@optu-wolomin.pl

Dane są przetwarzane w zbiorze danych:
Zbiór danych prowadzonych w rejestrze pacjentów (byli i obecni) Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie. Dane są przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) oraz zbiorach prowadzonych przy użyciu systemów informatycznych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
Upoważnieni pracownicy administratora oraz organy upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Udostępniamy dane:
Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 z póź. zm)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938 z póź. zm)
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 160 z póź. zm)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 z póź. zm)

Posiada Pan/ Pani prawo:
Dostępu do treści swoich danych (Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania udziela osobie, której dane dotyczą informacji), do ich poprawienia, sprostowania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dodatkowo ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 z póź. zm) reguluje okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zarejestrowania Pani/ Pana w ewidencji pacjentów.

Dyrektor OPTU-SPZOZ zatrudni pracownika

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie zatrudni pracownika na stanowisku: wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Termin składania dokumentów: do 15 marca 2018r. do godz. 12:00