Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 
 

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie informuje
o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie:
- prowadzenia grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
W terminie składania ofert tj. do dnia 12 lutego 2018r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez:
Gabinet Psychoterapii Anna Pedowicz (z siedzibą firmy w Słupnie/Radzymin)
W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała w/w ofertę. O wyborze powyższej oferty zadecydowały: posiadane przez Oferenta kwalifikacje, zgodność oferty z wymaganiami stawianymi przez Udzielającego Zamówienia oraz korzystna cena za przedmiot zamówienia.