Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

 
 

OGŁOSZENIE KONKURSU

DYREKTOR
OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WOŁOMINIE, UL. POWSTAŃCÓW 12

ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie zamawiającego:

  1. Termin składania ofert: 16.08.2013 r. do godz. 12:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2013 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego.
  3. Czas trwania umowy w zakresie:
  • Świadczeń terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

od 02 września  2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

  1. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu.
  3. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.e-bip.pl/4dmethod/wwwShowOgloszenieNaTablicy/30543/%23%232122382046.0
  4. Wykonawca ma prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z art. 152 – 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.