Ogłoszenie konkursów

 
 

OGŁOSZENIE KONKURSÓW

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12

ogłasza konkursy i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia:

- grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujących przemoc

- grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy

- grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

1. Termin składania ofert: 29 marca 2016r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, tj. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00- Sekretariat)

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 29 marca 2016r.:

- o godzinie 13:00 w zakresie prowadzenia grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujących przemoc

- o godzinie 13:30 w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy

- o godzinie 14:00 w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

w siedzibie zamawiającego tj. OPTU-SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin - sekretariat

3. Czas trwania umów dotyczących przedmiotów konkursów od 04 kwietnia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

4. Oferenci są związani ofertami w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu.

6. Szczegółowe warunki konkursów ofert dostępne są w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

7. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursów ofert dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w OPTU-SPZOZ w Wołominie.

Tablica ogłoszeń: www.e-bip.pl/Start/23452/OfficialBulletinBoard