OGŁOSZENIE KONKURSU

 
 

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie:

- prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy

1. Termin składania ofert: 08 maja 2017r. do godz. 11:00.

2. Oferty należy składać na adres:Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2017r. o godz. 11:30 w sekretariacie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin.

4. Czas trwania umowy dotyczącej przedmiotu konkursu: od 22 maja 2017r. do 31 grudnia 2017r.

5. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez podawania przyczyny.

7. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU-SPZOZ.

8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dostępna będzie:

- na stronie internetowej OPTU-SPZOZ,

- w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU-SPZOZ,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPTU-SPZOZ w Wołominie.