Ogłoszenie konkursu ofert

 
 

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12

 ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia

- grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

1) Termin składania ofert 27.01.2017r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2017r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego tj. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12 - sekretariat.

3) Czas trawania umowy dotyczącej przedmiotu konkursu od 01.02.2017r. do 31.12.2017r.

4) Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu teminu składania ofert.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez podawania przyczyny.

6) Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień - SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU-SPZOZ.

7) Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert dostępna będzia:

- na stronie internetowej OPTU-SPZOZ,

- w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU-SPZOZ,

- na tablicy ogłoszeń w OPTU-SPZOZ w Wołominie.