Rozstrzygnięcie konkursów

 
 

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie informuje o rozstrzygnięciu konkursów w zakresie:

- prowadzenia grupy korekcyjno - edukacyjnej dla osób stosujących przemoc

W terminie składania ofert tj. do dnia 29 marca 2016r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez:

ASTARE Robert Modrzyński (z siedzibą firmy w Ząbkach).

W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała w/w ofertę. O wyborze powyższej oferty zadecydowały: posiadane przez Oferenta kwalifikacje, zgodność oferty z wymaganiami stawianymi przez Udzielającego Zamówienia oraz korzystna cena za przedmiot zamówienia.

- prowadzenia grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy

W terminie składania ofert tj. do dnia 29 marca 2016r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez: 

Renata Szewczyk-Rutkowska TERAPIA UZALEŻNIEŃ (z siedzibą firmy w Warszawie)

W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała w/w ofertę. O wyborze powyższej oferty zadecydowały: posiadane przez Oferenta kwalifikacje, zgodność oferty z wymaganiami stawianymi przez Udzielającego Zamówienia oraz korzystna cena za przedmiot zamówienia.

- prowadzenia grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

W terminie składania ofert tj. do dnia 29 marca 2016r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez:

Joanna Bielan Gabinet Psychologiczny (z siedzibą firmy w Warszawie)

W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała w/w ofertę. O wyborze powyższej oferty zadecydowały: posiadane przez Oferenta kwalifikacje, zgodność oferty z wymaganiami stawianymi przez Udzielającego Zamówienia oraz korzystna cena za przedmiot zamówienia.