WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

 
 

DYREKTOR

OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLOMINIE

zaprasza

do składania ofert na przeprowadzenie "Warsztatów Umiejetności Wychowawczych" opartych na "Szkole dla Rodziców i Wychowawców" - polskiej adaptacji koncepcji Thomasa Gordona - dotyczącej wychowania bez porażek

Adresaci warsztatów: rodzice dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli z terenu gminy Wołomin.

Miejsce realizacji warsztatów:

- Zespół Szkół nr 4 w Wołominie przy ul. 1 Maja 19 (10 spotkań po 3 godziny)

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 51 (10 spotkań po 3 godziny)

- Zespół Szkół w Czarnej przy ul. Witosa 52, 05-200 Wołomin (10 spotkań po 3 godziny)

Termin realizacji przedmiotu oferty: kwiecień - czerwiec 2015r.

Oferty należy składać pod adres:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ

ul. Powstańców 12

05-200 Wołomin

bądź przesłać na adres e-mail: optu@wp.pl

w terminie do 20 marca 2015r do godz. 16:00

Warsztaty będą prowadzone w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Wołomin na 2015 rok.

Osoby składające ofertę muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego na prowadzenie w/w warsztatów.

Oferty należy składać na prowadzenie warsztatów w jednej, maksymalnie dwóch placówkach oświatowych.

Szxzegółowe informacje w zakresie realizacji przedmiotu oferty pod nr te. 784-671-380