WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

 
 

Dyrektot Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie

zaprasza do składania ofert na prowadzenie "Warsztatów Umiejętności Wychowawczych" opartych na "Szkole dla Rodziców i Wychowawców"- polskiej adaptacji koncepcji T. Gordona dotyczącej wychowania bez porażek.

Adresatami warsztatów są rodzice dzieci uczęszczajacych do szkół z terenu gminy Wołomin (1 realizacja) oraz nauczyciele uczący w wołomińskich szkołach (1 realizacja).

Termin realizacji warsztatów: październik - grudzień 2016r.

Liczba uczestników każdej edycji: 15-30 osób

Miejsce realizacji warsztatów: na terenie gminy Wołomin

Liczba trenerów prowadzących każdą realizację: 2

Wymagane dokumenty: kserokopia (poświadczona za zgodnośc z oryginałem) dokumentu poświadczającego posiadanie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia w/w warsztatów; program 30-godzinnych zajęć; oferta zawierajaca cenę (brutto) za prowadzenie 30-godzinnych warsztatów.

Wszelkie złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Oferty należy składać do dnia 29 września 2016r. do godz. 16:00 w sekreatriacie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnien SPZOZ w Wołominie przy ul. Powstańców 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, listownie z dopiskiem "Oferta - WUW -jesień 2016" pod ten sam adres (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka) bądź na adres e-mail: optu@wp.pl wpisując w temacie wiadomości: "Oferta- WUW - jesień 2016".

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie bedą rozpatrywane.

Dyrektor OPTU-SPZOZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania postępowania dotyczącego realizacji warsztatów bez podawania przyczyny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 784-671-380.