ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 
 

DYREKTOR OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ SPZOZ W WOŁOMINIE

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI Z TRZECH ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OPTU-SPZOZ

W WOŁOMINIE

Świetlice zlokalizowane są w Wołominie przy: ul. Mieszka I 16, ul. Kurkowej 35, ul. Piłsudskiego 44.

Przygotowanie i dostraczanie posiłków miałoby się odbywać w okresie: 01 lutego - 31 grudnia 2017 roku (od poniedziłaku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni, o których Zleceniobiorca byłby wcześniej poinformowany).

Posiłki muszą być dostosowane dla dzieci w wieku 6-13 lat.

Łączna (szacunkowa) liczba posiłków dziennie: 80

Przygotowanie i dostarczanie posiłków miałoby się odbywać w następujący sposób:

I) Miesiące: luty (z wyłączeniem ferii zimowych), marzec, kwiecień, maj, czerwiec (do 23.06.2017r.), wrzesień (od 11.09.2017r.), październik, listopad, grudzień

- w poniedziałki i piątki: zupa + pieczywo oraz deser (np. owoce, ciastka zbożowe),

- we wtorki, środy i czwartki: drugie danie.

II) 2 tygodnie ferii zimowych (13-24.02.2017r.) oraz 4 tygodnie wakacji (26.06.2017r.-21.07.2017r.)

- od poniedziałku do piątku: śniadanie (kanapki lub drożdżówki); dwudaniowy obiad, deser.

W ofercie prosimy o podanie dwóch cen jednostkowych:

- cena jednego posiłku za okresy wskazane w punkcie I

- cena jednego posiłku w okresie ferii zimowych oraz wakacji.

W ofercie prosimy o podawanie cen brutto.

Oferty należy składać:

- w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - usługa cateringowa 2017" w sekretariacie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00,

- listownie, pod podany powyżej adres z dopiskiem "Oferta - usługa cateringowa 2017",

- na adres e-mail: sekretariat@optu-wolomin.pl wpisując w tytule wiadomości "Oferta - usługa cateringowa 2017"

w terminie do 20 stycznia 2017 roku do godz. 12:00

W przypadku oferty przesłanej pocztą, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor OPTU-SPZOZ zastrzega sobie prawo wzywania do uzupełnienia ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podawania przyczyny.

Oferenci składający oferty muszą posiadać wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające do świadczenia usług tego rodzaju:

1) zaświadczenie właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymogów do prowadzonia okreslonej działalnosci oraz o wpisaniu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzezcypospolitej Polskiej lub wydruk z KRS,

(kserokopie tych dokumentów - poświadczone za zgodność z oryginałem powinny być dołączone do składanej oferty).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej wyborem do realizacji.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie o tym poinformowany do dnia 24 stycznia 2017r. do godz. 12:00.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie dostępna pod numerami telefonów: 22 787-85-43 (wew.24) lub 784-671-380