Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W Ośrodku ma swoją siedzibę Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powołuje ją Burmistrz na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład powołanej komisji wchodzą:

 • psycholog
 • terapeuta uzależnień
 • dwóch pedagogów
 • przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 • przedstawiciel Straży Miejskiej

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 1. Opiniowanie i inicjowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz szkoleń,
 2. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących:
  • liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  • zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  • Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
 1. Opiniowanie wniosków (w drodze postanowienia) na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności ich lokalizacji z uchwałami Rady Miejskiej.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia przez Sąd zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego:

 • wniosek do GKRPA
 • postępowanie wyjaśniające:
 • wywiad, opinia z Policji, OPS, inne ważne informacje
 • wezwanie na posiedzenie zespołu motywacyjnego
 • motywowanie do podjęcia leczenia i monitorowanie udziału w terapii
 • w przypadku niewyrażenia zgody do podjęcia dobrowolnego leczenia lub zaprzestania
 • udziału w terapii skierowanie na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • w przypadku wydania opinii, która potwierdza uzależnienie od alkoholu lub niezgłoszenie się na badanie biegłych sądowych skierowanie wniosku do sądu
 • postępowanie sądowe
 • postanowienie sądu zobowiązujące do leczenia odwykowego.

Wniosek o wszczęcie procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy kto ma wiedzę, że osoba nadużywająca alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny (zgodnie z art. 24 ustawy).

Wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego przyjmowane są w:

 • sekretariacie OPTU – SPZOZ od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16
 • w rejestracji od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 20.