Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Termin składania aplikacji: 25 lipca 2014r. do godz. 16.00

Sposób składania aplikacji: w sekretariacie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 bądź listownie (z dopiskiem – „Oferta na stanowisko pracy: wychowawca w placówce wsparcia dziennego”) pod ten sam adres.

Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu.

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z Art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zm.)

Wymagania dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawcy powinna:

a) posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania świetlicy środowiskowej,

b) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie zajęć z dziećmi, w tym zwłaszcza:

– zajęć socjoterapeutycznych,

– zajęć świetlicowych.

2. Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i przygotowaniu posiłku.

3. Organizowanie pracy w grupie oraz pracy indywidualnej z dzieckiem.

4. Realizowanie zadań wynikających z indywidualnego planu pracy z dzieckiem.

5. Udział w:

– szkoleniach wewnętrznych,

– spotkaniach sprawozdawczo – programowych.

– zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka

6. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7. Sporządzanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności świetlicy środowiskowej.

8. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci oraz: pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas, kuratorami sądowymi.

9. Współorganizowanie z bezpośrednim przełożonym imprez okolicznościowych dla uczestników świetlicy (np. festyny, wycieczki).

10. Odpowiedzialność za sprzęty znajdujące się w pomieszczeniach świetlicowych.

11. Zachowanie tajemnicy służbowej.

12. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora OPTU-SPZOZ zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (C.V.) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach
i szkoleniach),

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

h) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),  powinny być opatrzone klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)