Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

DYREKTOR

OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEZNIEŃ SPZOZ W WOŁOMINIE

zaprasza do składania ofert na prowadzenie “Warsztatów Umiejętności Wychowawczych” opartych na “Szkole dla Rodziców i Wychowawców” – polskiej adaptacji koncepcji Thomasa Gordona – dotyczącej wychowania bez porażek.

Adresatami warsztatów są rodzice dzieci uczęszczajacych do wołomińskich przedszkoli. Liczba uczestników: min-15, max-30 osób.

Termin realizacji warsztatów: kwiecień – czerwiec 2016r.

Miejsce realizacji warsztatów: Wołomin

Liczba trenerów prowadzących warsztaty: 2

Wymagane dokumenty: kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) dokumentu/zaswiadczenia/certyfikatu poświadczajacego posiadanie niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia w/w warsztatów; program 30 godzinnych zajęć (10 spotkań po 3 godziny); oferta zawierajaca cenę za przeprowadzenie 30 godzinnych warsztatów – prosimy o podanie kwoty brutto.

Wszelkie złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Oferty należy składać do dnia 06 kwietnia 2016r. do godz. 16:00 w sekretariacie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin, listownie z dopiskiem “Oferta na prowadzenie Warsztatów Umiejętności Wychowawczych” pod ten sam adres, bądź na adres e-mail wpisujac w temacie wiadomosci – Oferta na prowadzenie Warsztatów Umiejętności Wychowawczych.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie bedą rozpatrywane – liczy sie data wpłynięcia oferty do OPTU-SPZOZ w Wołominie.

Dyrektor OPTU-SPZOZ zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania postępowania dotyczącego prowadzenia warsztatów bez podawania przyczyny.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 784-671-380.