OŁOSZENIE KONKURSU

DYREKTOR OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ SPZOZ W WOŁOMINIE

ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie: prowadzenia grupy edukacyjno – korekcyjnej dla osób stosujących przemoc

1. Termin składania ofert: 25 maja 2017r. do godz. 11:00.

2. Oferty należy składać na adres: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 25 maja 2017r. o godz. 11:30 w sekretariacie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzaleznien SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin.

4. Czas trwania umowy dotyczącej przedmiotu konkursu: od 01 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017r.

5. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu składania ofert.

6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez podawania przyczyny.

7. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzaleznień SPZOZ w Wołominie od poniedziałku do piątku w godz 8:00-16:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU-SPZOZ.

8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dostępna będzie:

– na stronie internetowej OPTU-SPZOZ,

– w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU-SPZOZ,

– na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPTU-SPZOZ w Wołominie.