Zaproszenie do składania ofert

DYREKTOR OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ SPZOZ W WOŁOMINIE
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI Z TRZECH ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OPTU-SPZOZ
W WOŁOMINIE.
Świetlice zlokalizowane są w Wołominie przy: ul. Mieszka I 16, ul. Kurkowej 35, ul. Piłsudskiego 44.
Przygotowanie i dostarczanie posiłków miałoby się odbywać w okresie: 01 lutego – 31 grudnia 2018 roku (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni, o których Zleceniobiorca byłby wcześniej informowany).
Posiłki powinny być dostosowane dla dzieci w wieku 6-13 lat.
Łączna (szacunkowa) liczba posiłków dziennie: 75
Przygotowanie i dostarczanie posiłków miałoby się odbywać w następujący sposób (przykład):
I) MIESIĄCE: LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC (do 22.06.2018r.), WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ
– w poniedziałki i piątki: zupa + pieczywo oraz deser np.: owoce, ciastka zbożowe lub jogurt
– we wtorki, środy i czwartki: drugie danie
II) 4 tygodnie przerwy wakacyjnej (25.06.2018r.-20.07.2018r.)
– od poniedziałku do piątku: śniadanie (kanapki lub drożdżówki); dwudaniowy obiad; mały deser
Powyższe terminy mogą ulec zmianom.
W ofercie prosimy o podanie dwóch cen jednostkowych:
– cena jednego posiłku w okresie: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień;
– cena jednego posiłku w okresie przerwy wakacyjnej.
W ofercie prosimy o podawanie cen brutto.

Oferty należy składać:
– w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Oferta – usługa cateringowa 2018” w sekretariacie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00,
– listownie, pod podany powyżej adres z dopiskiem “Oferta – usługa cateringowa 2018”,
– na adres e-mail sekretariat@optu-wolomin.pl podając w tytule wiadomości „Oferta – usługa cateringowa 2018”.
w terminie do 19 stycznia 2018 roku do godz. 12:00
W przypadku oferty przesłanej pocztą, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie.
OFERTY ZŁOŻONE PO W/W TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
Dyrektor OPTU-SPZOZ zastrzega sobie prawo do: wzywania do uzupełnienia ofert; przesunięcia terminu składania ofert; cofnięcia ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert – bez podania przyczyny.
Oferenci składający oferty muszą posiadać wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające do świadczenia usług tego rodzaju:
1) zaświadczenie właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymogów do prowadzenia określonej działalności oraz o wpisaniu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub wydruk z KRS.
(kserokopie tych dokumentów – poświadczone za zgodność z oryginałem powinny być dołączone do składanej oferty).
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej wyborem do realizacji.
Osoba do kontaktu dostępna pod numerem telefonu: 784-671-380
Informacja o wyborze Oferenta dostępna będzie na stronie internetowej OPTU-SPZOZ: www.optu-wolomin.pl