Dyrektor OPTU-SPZOZ zatrudni pracownika

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie zatrudni pracownika na stanowisku: wychowawca w placówce wsparcia dziennego

Termin składania dokumentów: do 15 marca 2018r. do godz. 12:00

Sposób składania dokumentów: w sekretariacie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 bądź listownie pod ten sam adres z dopiskiem na kopercie – “wychowawca w placówce wsparcia dziennego” – w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do OPTU-SPZOZ.

Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania niezbędne: zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty i oświadczenia: list motywacyjny, życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj. że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona, oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece; oświadczenie, że nie orzeczono wobec osoby zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi oraz obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, życiorys zawodowy i list motywacyjny, powinny być własnoręcznie podpisane i powinny zawierać klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)