Ogłoszenie konkursu

DYREKTOR OŚRODKA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ – SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WOŁOMINIE, UL. POWSTAŃCÓW 12

ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji w zakresie prowadzenia :
– grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
1) Termin składania ofert: do 01.02.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego, tj. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie ul. Powstańców 12,
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2019 r. o godz. 12.30
w siedzibie zamawiającego, tj. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, 05-200 Wołomin ul. Powstańców 12 – sekretariat.
3) Czas trwania umowy dotyczącej przedmiotu konkursu od 11. 02. 2019r. do 31. 12. 2019r.
4) Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez podawania przyczyny.
6) Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU – SPZOZ.
7) Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert dostępna będzie:
– na stronie internetowej OPTU-SPZOZ,
-w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU-SPZOZ,
– na tablicy ogłoszeń w OPTU – SPZOZ w Wołominie.