Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie informuję, że:

Administratorem Pana/ Pani Danych Osobowych jest:
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą ul. Powstańców 12,
05-200 Wołomin.

Inspektor Ochrony Danych:
Ewa Kozłowska
iod@optu-wolomin.pl

Dane są przetwarzane w zbiorze danych:
Zbiór danych prowadzonych w rejestrze pacjentów (byli i obecni) Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie. Dane są przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej) oraz zbiorach prowadzonych przy użyciu systemów informatycznych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
Upoważnieni pracownicy administratora oraz organy upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Udostępniamy dane:
Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 z póź. zm)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938 z póź. zm)
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 160 z póź. zm)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 z póź. zm)

Posiada Pan/ Pani prawo:
Dostępu do treści swoich danych (Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania udziela osobie, której dane dotyczą informacji), do ich poprawienia, sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia (o ile szczegółowe przepisy prawa nie nakazują przechowywania danych osobowych) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dodatkowo ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 z póź. zm) reguluje okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zarejestrowania Pani/ Pana w ewidencji pacjentów.