Ogłoszenie konkursu

DYREKTOR OŚROKDA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOŁOMINIE, UL. POWSTAŃCÓW 12

ogłasza konkurs i zaprasza osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji
w zakresie:
– prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy

1. Termin składania ofert: do 31.01.2019r. do godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2019r. o godz. 12:00 w sekretariacie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin.
3. Czas trwania umowy dotyczącej przedmiotu konkursu: od 11.02.2019r. do 31.12.2019r.
4. Oferent jest związany oferta w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez podawania przyczyny.
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU-SPZOZ.
7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dostępna będzie:
– na stronie internetowej OPTU-SPZOZ
– w Biuletynie Informacji Publicznej OPTU-SPZOZ
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPTU-SPZOZ w Wołominie.