Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Wołominie informuje o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie:
– prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
W terminie składania ofert tj. do dnia 31 stycznia 2019r. do godz. 12:00 w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o konkursie wpłynęła 1 oferta złożona przez:
PRACOWNIATSR.PL Jacek Sędkiewicz (z siedzibą firmy w Warszawie) – numer oferty 1.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała w/w ofertę.