+48 (22) 776-44-88 sekretariat@optu-wolomin.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W Ośrodku ma swoją siedzibę Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powołuje ją Burmistrz na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W skład powołanej komisji wchodzą:

• psycholog

• terapeuta uzależnień

• dwóch pedagogów

• przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

• przedstawiciel Straży Miejskiej

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

1) Inicjowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz szkoleń.

2) Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

3) Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: a) przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią, b) motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, c) kierowanie do biegłych sądowych na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, e) kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, f) podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie, g) kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów , i instytucji świadczących usługi specjalistyczne.

4) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności usytuowania punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

5) Uczestniczenie w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych w ramach upoważnienia Burmistrza.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego: • wniosek do GKRPA • postępowanie wyjaśniające: • wywiad, opinia z Policji, OPS, inne ważne informacje • wezwanie na posiedzenie zespołu motywacyjnego • motywowanie do podjęcia leczenia i monitorowanie udziału w terapii • w przypadku niewyrażenia zgody do podjęcia dobrowolnego leczenia lub zaprzestania • udziału w terapii skierowanie na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu • w przypadku wydania opinii, która potwierdza uzależnienie od alkoholu lub niezgłoszenie się na badanie biegłych sądowych skierowanie wniosku do sądu • postępowanie sądowe • postanowienie sądu zobowiązujące do leczenia odwykowego.

Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, mogą przetwarzać informacje o osobach, o których mowa w art. 24, bez zgody i wiedzy tych osób (art. 25a).

Wniosek o wszczęcie procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy kto ma wiedzę, że osoba nadużywająca alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny (zgodnie z art. 24 ustawy).

Wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego przyjmowane są w:

• sekretariacie OPTU – SPZOZ od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16