+48 (22) 776-44-88 sekretariat@optu-wolomin.pl

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność wejścia do budynku

 • Do budynku dostępne jest jedno wejście po schodach. Wejście posiada podjazd dla osób o ograniczonej mobilności i osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do pomieszczeń na parterze wymaga pokonania dwóch stopni schodów dlatego dla osób na wózkach inwalidzkich zapewnione są szyny podjazdowe oraz wsparcie pracowników rejestracji.
 • Na drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek.

Dostępność korytarzy, schodów, wind.

 • Dla osób na wózkach inwalidzkich niedostępne są pomieszczenia na piętrze.
 • W budynku nie ma wind. Pacjenci o ograniczonej mobilności obsługiwani są na parterze budynku. Na piętro budynku prowadzą schody. Wykonano wizualne wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych.
 • Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 • Przed każdym ciągiem schodów umieszczone są pola uwagi.

Opis dostosowań na przykład platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansza).
 • Informacja głosowa jest dostępna poprzez wsparcie pracownika rejestracji.
 • Na drzwiach wejściowych oraz wewnątrz (Rejestracja, Poradnie, Oddział Dzienny, Sekretariat) znajdują się tabliczki brajlowskie.
 • W budynku nie zastosowano pętli indukcyjnych do obsługi osób słabosłyszących ponieważ w pracy terapeutycznej nie są wykorzystywane urządzenia nagłaśniające.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wykorzystywanych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku od strony ul. Powstańców nie ma miejsc parkingowych. Ośrodek jest w trakcie uzgadniania z Urzędem Miejskim w Wołominie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych od strony UM (na tyłach budynku OPTU-SPZOZ).

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Informacja dostępności cyfrowej dla strony https://optu-wolomin.pl

 • Strona https://optu-wolomin.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Zamieszczone na stronie https://optu-wolomin.pl informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2013 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Ułatwienia na stronie https://optu-wolomin.pl

Strona udostępnia wtyczkę „Accessibility by UserWay”,która jest oprogramowaniem open source. Posiada następujące ułatwienia:

– nawigacja klawiaturą

– czytanie strony (normalne, szybko, powoli)

– kontrast (odwrócone kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast, brak kolorów)

– podświetlanie linków

– powiększanie tekstu (4 stopnie)

– poszerzanie tekstu (lekkie, umiarkowane, duże)

– zatrzymywanie animacji

– zmiana czcionki

– kursor, duży kursor, przewodnik do czytania

– struktura strony (nagłówki, sekcje, linki)

 • Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ctrl + U wywołuje menu dostępności

 • OPTU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony https://optu-wolomin.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@optu-wolomin.pl lub Tel. 22 787-85-43.